Menu

Δράσεις προγραμμάτων

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Βασικός σκοπός των σεμιναρίων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος SOpHiSM, είναι αφ’ ενός να εξοικειώσουν τις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με διαφορετικούς ορισμούς, ερμηνείες και προσεγγίσεις του (διαδικτυακού) Λόγου μίσους, αφ’ ετέρου να τις/τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα «εργαλεία» για την επισήμανση και «αντιμετώπιση» του Λόγου μίσους στο διαδίκτυο ή/και εκτός διαδικτύου, τόσο σε νομικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει στις 19-20-21 Νοεμβρίου διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «The right to access to a lawyer for victims of trafficking in human beings who are refugees or third-country nationals». Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της ΕΕ. Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «EMPOWER_REF: Ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των προσφυγικών κοινοτήτων στο να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική και έμφυλη βία στην Ελλάδα».
Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”, στα πλαίσια του οποίου διεξάγεται η ανώνυμη έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον.
Αυτήν την περίοδο η εταιρεία Κάπα Research έχει αναλάβει τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.3 του Υποέργου 3 της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας», και αφορά επιστημονική μελέτη για το πρόσθετο κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου "Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece" διοργανώνουν τριήμερο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, σε συνεργασία με την ΜΕΤΑδραση (Co), την Fundació Privada Idea per a la millora social d'infants i famílies, την APOSTOLI, την Plan International Deutschland EV, το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της Αθήνας και το Stichting Nidos υλοποιούν το έργο με τίτλο ‘Promoting Supported Independent Living as an alternative care practice for unaccompanied minors’ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMIF). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 24 μηνών.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συνδιοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια στο αντικείμενο του δικαίου της εμπορίας ανθρώπων. Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της ΕΕ (2014-2020). Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.
Tο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) σε συνεργασία το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υλοποιούν το Έργο SOpHiSM: Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών. Το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (REC-AG-2019/REC-RRAC-RACI-AG-2019) επιχειρεί να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και εργαλεία, καθώς και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων (νέων δημοσιογράφων, φοιτητών δημοσιογραφίας, πολιτών δημοσιογράφων και ΜΚΟ). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 και θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 20 μηνών.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου "Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece" διοργανώνουν τριήμερο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια για την ενδυνάμωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ως προς συμπεριφορές που προκύπτουν από τις διακρίσεις λόγω φύλου. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε γυναίκες αιρετές ή υποψήφιες και παρέχονται δωρεάν.
Scroll to Top