Πολιτική Ποιότητας – ISO 9001: 2015

Πολιτική του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου είναι η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των αποδεκτών υπηρεσιών του με την εκτέλεση έργων υψηλής ποιότητας. Ως στόχο έχει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Το Ίδρυμα πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους αποδέκτες υπηρεσιών με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν:

 • Στη βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των αποδεκτών υπηρεσιών
 • Στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Μείωση των παραπόνων των αποδεκτών υπηρεσιών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες του Ιδρύματος λειτουργούν αποτελεσματικά
 • Στην επίτευξη των στόχων των έργων, με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων
 • Στη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας το Ίδρυμα λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια των Προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Το Ίδρυμα παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ιδρύματος λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015

Για το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.