Πεδία Δράσης

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος περιλαμβάνουν:

 • Επιστημονική έρευνα σε πεδία δημόσιων πολιτικών
 • Εκπαίδευση και συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα
 • Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων
 • Επιστημονικές εκδόσεις
 • Υλοποίηση προγραμμάτων παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη

Επίσης στο Ίδρυμα λειτουργεί Τμήμα Επιμόρφωσης με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και νέες δεξιότητες σε νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα.

Το Ίδρυμα έχει πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες που παρέχει κατά ISO 9001:2008.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 16.4.22, συμμετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής ορίζοντας δύο πρόσωπα ως μέλη της.

Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα

Το Ίδρυμα φιλοξενεί το Εθνικό Σημείο Επαφής του Δικτύου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRANET) που συντονίζει ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 έως σήμερα. Είναι επίσης πιστοποιημένος φορέας για τη συμμετοχή στα προγράμματα διδυμοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προγράμματα Twinning).

Το Ίδρυμα συντονίζει την ερευνητική ομάδα “Constitution-Making and Constitutional Change Research Group” της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου (International Association of Constitutional Law) με τη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας και εκδόσεων στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί επίσης το blog http://constitutional-change.com/.

Το Ίδρυμα είναι μέλος στο ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά Δικαιώματα (ANESC). Το δίκτυο έχει ως πρώτη αποστολή την προώθηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Θεματικά πεδία

Τα κύρια θεματικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται το Ίδρυμα είναι:

Συνταγματικοί θεσμοί, Θεμελιώδη δικαιώματα, Χρηστή διακυβέρνηση και καλή νομοθέτηση

 • Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Θεμελιώδη δικαιώματα
 • Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δικαιοσύνη
 • Κανονιστική μεταρρύθμιση
 • Καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Εκπαιδευτική Πολιτική

 • Απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνική ενσωμάτωση
 • Κοινωνική πρόνοια
 • Πολιτική υγείας
 • Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές

 • Διεύρυνση και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης
 • Ανταγωνισμός και εσωτερική αγορά
 • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
 • Ισότητα
 • Μετανάστευση
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Συνταγματικοί θεσμοί, θεμελιώδη δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και καλή νομοθέτηση
 • Κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική και εκπαιδευτική πολιτική
 • Διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές

Ειδικά πεδία μελέτης

Στο Ίδρυμα λειτουργούν παράλληλα τέσσερις ειδικές Μονάδες μελέτης επιμέρους πεδίων, και συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

 • Μονάδα Καλής Νομοθέτησης: Στόχο της Μονάδας Καλής Νομοθέτησης αποτελεί η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της Καλής Νομοθέτησης στην οποία περιλαμβάνονται μελέτες κανονιστικών επιπτώσεων, απλούστευση διαδικασιών, κωδικοποίηση νομοθεσίας, μέτρηση διοικητικών βαρών, εφαρμογή του τυποποιημένου μοντέλου κόστους, δημόσια διαβούλευση.
 • Μονάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Η δραστηριότητα της Μονάδας Εκπαιδευτικής Πολιτικής εστιάζει στην εθνική και διεθνή συγκριτική διάσταση της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, στη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και στην επιμόρφωση προσωπικού εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Μονάδα Κοινωνικής Πολιτικής: Η Μονάδα Κοινωνικής Πολιτικής εστιάζει στη μελέτη της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, στη διεπιστημονική προσέγγισή τους και στη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.
 • Μονάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη: Στόχο της Μονάδας αποτελεί η συμβολή στην ποιότητα της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος μέσω έρευνας των προβλημάτων και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, καθώς και μελέτης της διεθνούς εμπειρίας στον τομέα. Ειδικότερα, η Μονάδα εστιάζει:
  • Στην επιστημονική προσέγγιση και μελέτη των δικαστικών συστημάτων και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.
  • Στη δίκαιη δίκη και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Στον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότητα της δικαιοσύνης, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητάς της και στις επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την ανάπτυξη.
  • Στην προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
  • Στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τη διασύνδεσή της με άλλα σχετικά συστήματα που ενδιαφέρουν το δικαστικό σώμα, τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, τις επιχειρήσεις και το σύνολο των πολιτών.
  • Στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση δικαστικών λειτουργών και στελεχών της δικαιοσύνης για τις εξελίξεις και τη νομολογία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα δικαστικής μεταρρύθμισης.
  • Στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και θεσμικής τεχνογνωσίας για τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών συστημάτων σε διάφορες χώρες.