Τμήμα Επιμόρφωσης

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, τα οποία σχεδιάζει και πραγματοποιεί το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, στο πλαίσιο των σκοπών και των πεδίων δραστηριοποίησής του.

 

Με τα προγράμματα αυτά προσφέρεται η δυνατότητα σε νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα. Τα προγράμματα παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλίζουν τους συμμετέχοντες με νέες δεξιότητες. 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης που παρέχει το Κέντρο απευθύνονται: 

· σε έμπειρους νομικούς 

· σε ασκούμενους και νέους δικηγόρους 

· σε έμπειρα (senior) ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων 

· σε νέα (junior) στελέχη και 

· σε όσους καλούνται να αντιμετωπίσουν νομικά ζητήματα. 

Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πεδίο των νομικών επιστημών, ενώ αποσκοπούν επίσης στην κάλυψη αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα διακρίνονται με γνώμονα: 

Ι. τους αποδέκτες τους (συμμετέχοντες ) 

ΙΙ. τον τρόπο υλοποίησής τους (Δι- / Ενδοεπιχειρησιακά) 

ΙΙΙ. το αντικείμενο που πραγματεύονται. 

Ι. Κατηγορίες αποδεκτών 

Αναλυτικότερα, οι ενότητες προγραμμάτων διακρίνονται βάσει της κατηγορίας των αποδεκτών τους σε δύο κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα: 

α. Θεματικές ενότητες για Νομικούς 

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστές είναι υποχρεωμένοι σήμερα να ενημερώνονται τακτικά για τις διαρκείς νομοθετικές, νομολογιακές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο τους. Ταυτόχρονα, απαραίτητες κρίνονται πλέον βασικές γνώσεις σε μη νομικά ζητήματα, όπως πληροφορική, τεχνικές διαπραγματεύσεων, βασικές αρχές διοίκησης έργων κ.λπ. 

Τα σεμινάρια έχουν αντικείμενο είτε νομικά είτε μη νομικά ζητήματα, αναγκαία κατά την άσκηση του λειτουργήματος των παραπάνω επαγγελμάτων. 

β. Θεματικές ενότητες για Μη Νομικούς 

Πολλά μη νομικά επαγγέλματα διασταυρώνονται με νομικά ζητήματα, για το χειρισμό των οποίων καθίσταται επιβεβλημένη η γνώση στοιχείων από επιμέρους κλάδους του δικαίου (εμπορικό, αστικό, διοικητικό, φορολογικό, εργατικό, ποινικό κ.λπ.) και η ενημέρωση για τις τρέχουσες επ’ αυτών εξελίξεις. 

Τα σεμινάρια αφορούν μη νομικούς, που στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας τίθενται αντιμέτωποι με νομικά ζητήματα. 

ΙΙ. Είδη προγραμμάτων επιμόρφωσης 

Α. Διεπιχειρησιακή Επιμόρφωση 

(Ανοικτά προγράμματα, όπως συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες) 

Για την κάλυψη μεγάλου τμήματος των σύγχρονων αναγκών των νομικών και των στελεχών επιχειρήσεων, το Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανοικτών (διεπιχειρησιακών) εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ουσιαστικά κάθε δραστηριότητα των σύγχρονων νομικών και των στελεχών επιχειρήσεων. Υλοποιούνται μέσω σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών ημερίδων. Όλα τα προγράμματα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με έμφαση στην πρακτική επιμόρφωση των συμμετεχόντων. 

Το Κέντρο συνεργάζεται με υψηλού επιπέδου εισηγητές-διδάσκοντες, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια επαγγελματική εμπειρία, ευρύ συγγραφικό έργο στον κλάδο τους και μακροχρόνια διδασκαλία, τόσο στην ανώτατη εκπαίδευση όσο και σε εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε ανοικτό σεμινάριο εξαρτάται από το εκάστοτε αντικείμενό του και τις εκπαιδευτικές του προδιαγραφές. Έμφαση αποδίδεται στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε συμμετέχοντα. 

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες ξενοδοχείων ή σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του Ιδρύματος. 

Τα περισσότερα προγράμματα είναι σύντομης διάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων (8 έως 16 ωρών). 

Β. Ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση (Σεμινάρια – Workshops) 

Στην ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεμονωμένες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει. 

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

· διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

· σχεδιασμός του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού, η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων και των χώρων εκπαίδευσης 

· συντονισμός και η υλοποίηση του προγράμματος από έμπειρους, υψηλού επιπέδου νομικούς και άλλους επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία 

· αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες προς το φορέα εκπαίδευσης 

· έκθεση αξιολόγησης από τους εισηγητές προς την επιχείρηση 


Γ. Κλαδική επιμόρφωση (συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες) 

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε στελέχη που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, στοχεύοντας στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε κλάδος. 


Δ. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Το Κέντρο δραστηριοποιείται στο πεδίο της συμβουλευτικής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, προκειμένου να σχεδιαστούν εξειδικευμένες υπηρεσίες επιμόρφωσης ή να παρασχεθούν άλλες συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες. 

ΙΙΙ. Εκπαιδευτικό υλικό – Πιστοποίηση 

Σε κάθε σεμινάριο προσφέρεται στους συμμετέχοντες φάκελος με σημειώσεις, επιλεγμένη επιστημονική αρθρογραφία, case studies, νομοθετική και νομολογιακή ύλη, υποδείγματα και λοιπό ενημερωτικό υλικό. 

Επίσης με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45%, για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. 

IV. Εκπτωτική πολιτική

  • Φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

  • Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

  • Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

  • Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

 

V. Πληροφορίες 

Εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο αποδεκτών (mailing list) των προγραμματισμένων σεμιναρίων, παρακαλούμε να αποστείλετε τα στοιχεία σας (όνομα, ιδιότητα, τηλέφωνο, e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση centre@cecl.gr ή στο fax: 210-33.90.522 ή να τηλεφωνήσετε στα 210-36.23.506, 36.23.089, 36.23.029. 
Για πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής παρακάλώ επικοινωνήστε με την κα. Βεατρίκη Γιαννόγλου.