Τεχνική Υποστήριξη στο Πρόγραμμα Απλούστευσης Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας

Περίοδος
Δεκέμβριος 2008 – Δεκέμβριος 2012

Πρόγραμμα
EuropeAid/126704/C/SER/SY

Αντικείμενο
Κύριο στόχο του προγράμματος αποτελεί η συνεισφορά στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής μεταρρύθμισης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, μέσω της βελτίωσης και απλούστευσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαδικασιών του ευρύτερου προγράμματος αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται με επίκεντρο τη βελτίωση του επιχειρηματικού ρυθμιστικού και διοικητικού πλαισίου. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς: 1) στην ενίσχυση ικανοτήτων, 2) στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και της νομοθεσίας καθώς και 3) στην υποστήριξη της ρυθμιστικής αρχής.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Eurenca S.r.I., Italy
  • Centre for European Constitutional Law, Greece
  • Jacobs and Associates Europe Ltd, Ireland
  • Crescendo UK, Britain