Μελέτη για τη θεσμοθέτηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model) – Ελλάδα

Περίοδος
Οκτώβριος 2008 – Νοέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Μέτρο 5.1 του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

Αντικείμενο
Η μελέτη αποσκοπεί στην εκπόνηση μελέτης και στην κατάρτιση πρότασης σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα. Η μελέτη θα εξετάσει επτά βασικά σημεία που άπτονται της θεσμοθέτησης του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους: 1) το πλαίσιο πολιτικής, που θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για απλούστευση των διαδικασιών, 2) μεθοδολογικά ζητήματα και ειδικότερα τη διάκριση οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών βαρών, 3) νομικά θέματα, όπου θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας συνεκτικής νομοθεσίας για την απλούστευση, 4) ειδικότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και αναλυτικής τεκμηρίωσης για την επιλογή κατηγοριών κόστους, 5) θέματα διαβούλευσης, που άπτονται της εφαρμογής του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους, 6) όργανο συντονισμού της μέτρησης των διοικητικών βαρών και 7) όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των στόχων μείωσης διοικητικών βαρών. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τρία παραδοτέα: i) το πλαίσιο της πολιτικής απλούστευσης στην Ελλάδα, ii) το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους στη θεωρία και στην πράξη και iii) την πρόταση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή της πολιτικής απλούστευσης στην Ελλάδα.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου