Θεματική νομική μελέτη σχετικά με τον ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού – Ελλάδα

Περίοδος
Δεκέμβριος 2007 – Φεβρουάριος 2008

Πρόγραμμα
FRA 2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Κύριο στόχο της μελέτης αποτελεί η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη νομοθεσία και την πρακτική νομική αντιμετώπιση της ομοφοβίας και των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού. Η μελέτη εστίασε ιδίως στο θεσμικό πλαίσιο που άπτεται της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/78/EC, της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, των διαδικασιών παροχής ασύλου, της οικογενειακής επανένωσης, της ελευθερίας συνάθροισης κλπ. Επιπλέον, η μελέτη αποσκοπεί να αναδείξει «καλές πρακτικές», δηλαδή διατάξεις, μέτρα, έργα και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά και καινοτόμα και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπο για άλλα κράτη μέλη και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές εκθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση για συγκριτική μελέτη του θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη-βία «Αντιγόνη»