Το Κέντρο

Τι είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου;

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά (μη κερδοσκοπικά) ερευνητικά ιδρύματα με έδρα στην Αθήνα και στη Λευκωσία.

Το Κέντρο επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους.

Σκοπό του Κέντρου αποτελεί, ειδικότερα, η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημοσίων πολιτικών, η παροχή θεσμικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1995 και μέχρι σήμερα έχει αναλάβει προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 25 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο.

 

 

Νομικό καθεστώς

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου αποτελεί μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος (ΝΠΙΔ). Υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1995 (ΦΕΚ 614/12.7.1995) και έχει έδρα την Αθήνα και παράρτημα στη Λευκωσία, καθώς επίσης και τοπικά γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κομοτηνή.

Το Κέντρο διαθέτει ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς (special consultative status) στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα πεδία ενδιαφέροντός του το Κέντρο μετέχει με καθεστώς παρατηρητή στις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών.

Το Κέντρο είναι πιστοποιημένος φορέας για τη συμμετοχή στα προγράμματα διδυμοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προγράμματα Twinning).

Το Κέντρο έχει πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες που παρέχει κατά ISO 9001:2008.

Πεδία Δράσης

Οι δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν:

 • την επιστημονική έρευνα σε συγκεκριμένα πεδία δημόσιων πολιτικών
 • την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας
 • τη συμβουλευτική υποστήριξη
 • την εκπαίδευση
 • τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων
 • την έκδοση επιστημονικών μονογραφιών, μελετών και συλλογικών τόμων
 • τη συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα

Τα κύρια θεματικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται το Κέντρο είναι τα ακόλουθα:

 • Συνταγματικοί θεσμοί, χρηστή διακυβέρνηση και καλή νομοθέτηση
 • Διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές
 • Κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική και εκπαιδευτική πολιτική

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Συνταγματικοί θεσμοί, χρηστή διακυβέρνηση καικαλή νομοθέτηση Διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές Κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική και εκπαιδευτική πολιτική
 • Θεμελιώδη δικαιώματα
 • Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δικαιοσύνη
 • Κανονιστική μεταρρύθμιση
 • Καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος
 • Διεύρυνση και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης
 • Ανταγωνισμός και εσωτερική αγορά
 • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
 • Ισότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων
 • Μετανάστευση
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνική ενσωμάτωση
 • Κοινωνική πρόνοια
 • Πολιτική υγείας
 • Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η δράση του Κέντρου καθοδηγείται από Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή η οποία ενισχύει συμβουλευτικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών του. Τα μέλη της είναι επιφανείς καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

 • Lidija Basta, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Fribourg
 • Paolo Ridola, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο La Sapienza, Ρώμη
 • Ulrich Battis, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Humboldt – Ινστιτούτο Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου, Βερολίνο
 • Thomas Fleiner, Καθηγητής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Fribourg
 • Σταύρος Ζένιος, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 • Peter Haberle, Επίτιμος Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Bayreuth, (ex officio μέλος)
 • Vlado Kambovski, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο “Cyril and Methodius”, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών
 • Antonio Lopez Pina, έδρα Jean Monet, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Complutense
 • Ergun Ozbudun, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Bilkent
 • Ιωάννης Πυργιωτάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Danny Pieters, Καθηγητής, Καθολικό Πανεπιστήμιο, Λουβέν
 • Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 • Martin Scheinin, Καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
 • Elena Simina Tanasescu, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

Στο Κέντρο λειτουργούν τέσσερις ειδικές Μονάδες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένα πεδία:
 

 • ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣτόχο της Μονάδας αποτελεί η συμβολή στην ποιότητα της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος μέσω έρευνας των προβλημάτων και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, καθώς και μελέτης της διεθνούς εμπειρίας στον τομέα.
  Ειδικότερα, η Μονάδα εστιάζει:
  – Στην επιστημονική προσέγγιση και μελέτη των δικαστικών συστημάτων και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.
  – Στη δίκαιη δίκη και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Στον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότητα της δικαιοσύνης, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητάς της και στις επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την ανάπτυξη.
  – Στην προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
  – Στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τη διασύνδεσή της με άλλα σχετικά συστήματα που ενδιαφέρουν το δικαστικό σώμα, τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, τις επιχειρήσεις και το σύνολο των πολιτών.
  – Στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση δικαστικών λειτουργών και στελεχών της δικαιοσύνης για τις εξελίξεις και τη νομολογία σε ευρωπαϊκό και
  διεθνές επίπεδο.
  – Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα δικαστικής μεταρρύθμισης.
  – Στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και θεσμικής τεχνογνωσίας για τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών συστημάτων σε διάφορες χώρες.

  Επιστημονικό προσωπικό

  Εκδηλώσεις
  Εκδόσεις
  Προγράμματα

 • ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
  Στόχο της Μονάδας Καλής Νομοθέτησης αποτελεί η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της Καλής Νομοθέτησης στην οποία περιλαμβάνονται μελέτες κανονιστικών επιπτώσεων, απλούστευση διαδικασιών, κωδικοποίηση νομοθεσίας, μέτρηση διοικητικών βαρών, εφαρμογή του τυποποιημένου μοντέλου κόστους, δημόσια διαβούλευση.Επιστημονικό προσωπικό
 • ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Η δραστηριότητα της Μονάδας Εκπαιδευτικής Πολιτικής εστιάζει στην εθνική και διεθνή συγκριτική διάσταση της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, στη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και στην επιμόρφωση προσωπικού εκπαιδευτικών μονάδων.Επιστημονικό προσωπικό
 • ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
  Η Μονάδα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας εστιάζει στη μελέτη της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, στη διεπιστημονική προσέγγισή τους και στη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.Επιστημονικό προσωπικό