5 Μαρτίου 2024
Εταιρική κανονιστική συμμόρφωση: Θεμελιώδη ζητήματα & πρακτικές εφαρμογές

Η κανονιστική συμμόρφωση αποτελεί βασικό στοιχείο που θέτουν οι οργανισμοί και αρμόδιοι φορείς προκειμένου να διασφαλίσουν την λήψη μέτρων για την πλήρη και διαρκή εφαρμογή  των σχετικών  νόμων, που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τις εναρμονισμένες πολιτικές και κανονισμούς που ακολουθούν. Λόγω του αυξανόμενου πλήθους των κανονισμών και της ανάγκης επίτευξης διαφάνειας, οργανισμοί και φορείς υιοθετούν όλο και περισσότερο τη χρήση εργαλείων ελέγχου της συμμόρφωσης. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες απαιτήσεις διακυβέρνησης μπορούν να ικανοποιηθούν με την ελάχιστη δυνατή έκθεση σε κινδύνους.

Πού απευθύνεται;

Απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό ή/και γνωσιακό υπόβαθρο (ήτοι νομικές, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες) που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επιπλέον απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία λόγω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ανέλιξης χρειάζονται την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Σκοπός

Η κανονιστική συμμόρφωση αποτελεί βασικό στοιχείο που θέτουν οι οργανισμοί και αρμόδιοι φορείς προκειμένου να διασφαλίσουν την λήψη μέτρων για την πλήρη και διαρκή εφαρμογή  των σχετικών  νόμων, που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τις εναρμονισμένες πολιτικές και κανονισμούς που ακολουθούν. Λόγω του αυξανόμενου πλήθους των κανονισμών και της ανάγκης επίτευξης διαφάνειας, οργανισμοί και φορείς υιοθετούν όλο και περισσότερο τη χρήση εργαλείων ελέγχου της συμμόρφωσης. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες απαιτήσεις διακυβέρνησης μπορούν να ικανοποιηθούν με την ελάχιστη δυνατή έκθεση σε κινδύνους.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις υπόκεινται σε αβεβαιότητες, οι οποίες δύναται να προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες ή από εσωτερικές ενέργειες. Συχνά, η αβεβαιότητα είναι συνώνυμη με τον ορισμό του κινδύνου. Μέσω της συστηματικής παρακολούθησης της αβεβαιότητας είναι δυνατόν να ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών.

Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί βασική παράμετρο για τη διαχείριση μιας επιχείρησης καθώς συμβάλει καθοριστικά στην βιώσιμη ανάπτυξή της.

Περιεχόμενο

• Η υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον κοινοτικό και εθνικό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

•Η συμμόρφωση ως πυλώνας της εταιρικής διακυβέρνησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις

•Διαχείριση εταιρικής διακινδύνευσης (Risk Management)

•Προστασία προσωπικών δεδομένων: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και η ισχύουσα εθνική νομοθεσία

•Κώδικας δεοντολογίας και κανόνες επιχειρησιακής ηθικής. Πλαίσιο διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών (Whistleblowing & Anticorruption Policies)

•Τα κριτήρια ESG στο σύγχρονο επιχειρείν

•Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως μέσο επίτευξης συμμόρφωσης

•Πρόγραμμα Συμμόρφωσης: Θεμελιώδεις αρχές και εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης

•Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επίτευξη συμμόρφωσης (Case studies)

Εισηγητής

Ο Δρ. Παντελής Βογιατζής συνδύασε ακαδημαϊκά τους τομείς της περιβαλλοντικής μηχανικής και του δικαίου περιβάλλοντος με εξειδικευμένο ερευνητικό έργο στην πολιτική και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πανεπιστημίων Salford (Μεγάλη Βρετανία) και Waterloo (Καναδάς). Κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων στους τομείς του δικαίου περιβάλλοντος, των διεθνών περιβαλλοντικών συμβάσεων και των περιβαλλοντικών επιστημών από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Nottingham (Μεγάλη Βρετανία) και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ανδαλουσίας (Σεβίλλη, Ισπανία). Διδάκτωρ διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne (Μεγάλη Βρετανία).

Εργάζεται στους τομείς ρυθμιστικών, νομικών θεμάτων και πολιτικής στον ενεργειακό κλάδο. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 20 ετών, ως στέλεχος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εξειδικευμένη προσφορά στη βιομηχανία, στην ενέργεια και το περιβάλλον. Είναι μέλος επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών, επιτροπών και συνδέσμων. Παράλληλα είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομικά & Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές».

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των διαφανειών ανά θεματική ενότητα.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/3/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 29/2/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 21/2/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.