8 Φεβρουαρίου 2023:
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις», στις 8/2/23, ημέρα Τετάρτη , και ώρες 17:30-20:30.

Που απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς και δικηγόρους που εξειδικεύονται στο συνταγματικό, διοικητικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και στο δίκαιο περιβάλλοντος, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. των Νομικών Σχολών και Σχολών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, σε μηχανικούς και οικονομολόγους Περιβάλλοντος, σε πολίτες/ μέλη Μ.Κ.Ο. και περιβαλλοντικών συλλόγων από την κοινωνία των πολιτών.

Σκοπός

Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των «Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων» που εισέρχονται στην ενωσιακή έννομη τάξη και στο δημόσιο δίκαιο εν γένει δυναμικά και εκσυγχρονιστικά κατά την αλληλεπίδραση του Κράτους με την Αγορά.

Οι «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» αναμορφώνουν το δίκαιο του ανταγωνισμού, αποδίδοντας τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης και αναγνωρίζοντας καινοτόμα παραγωγικά κίνητρα στους όρους και στις συνθήκες της νομιμότητας.

Αν και στην Ελλάδα οι «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» υιοθετούνται τυποποιημένα και αναιμικά από τους Δημόσιους Φορείς, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει το λειτουργικό τους ρόλο για τη μεταρρυθμιστική εμβέλεια ενός «συνεργατικού» κράτους δικαίου, που με διαφάνεια και  αποτελεσματικότητα συναλλάσσεται με την Οικονομία με γνώμονα το κοινωνικό όφελος και την περιβαλλοντική αειφορία.

Περιεχόμενο

  1. Ορισμός, Κριτήρια, Μεθοδολογική προσέγγιση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο.

  2. Το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο στην ελληνική έννομη τάξη, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Είδη Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

  3. Οι κατευθυντήριες Νομολογιακές Εκτιμήσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  4. Ο προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας των Δημοσίων Συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη και η απαίτηση για ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

Εισηγητής

Μιχάλης Παπαγεωργίου

Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (με ειδίκευση στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο) και V.R.Fellow – V.Scholar Researcher στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (WolfsonCollege – Faculty of Law).

Σήμερα είναι Εντ. Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές» της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία του Διοικητικού Δικαίου, της Διοικητικής Δικονομίας, του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και του Δικαίου Περιβάλλοντος.

Επίσης, είναι Ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε νησιωτικούς Δήμους και σε φορείς/εταιρείες Ο.Τ.Α. στους τομείς της διοικητικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των διοικητικών συμβάσεων. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 23 εκτενείς μελέτες Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Το Σύνταγμα/Α.Ν. Σάκκουλας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου/Σάκκουλας,, Περιβάλλον και Δίκαιο/ Νομική Βιβλιοθήκη, Public Law Journal/ΕΕΔ) και η πρώτη του Μονογραφία έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Σάκκουλας και τον EPLO τον Μάρτιο του 2022, σχετικά με το Δίκαιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εναρμόνιση δικαιωμάτων και δημοσίου συμφέροντος. Έχει δε πραγματοποιήσει διαλέξεις σε ακαδημαϊκά προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Cambridge), όπως και σε Πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες επιστημονικών ινστιτούτων και ενώσεων. 

Ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη Θ΄ Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος και έχει διατελέσει μέλος σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές.

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έχει λάβει 3 βραβεία πρωτεύσαντα από το Ι.Κ.Υ., ενώ είναι κάτοχος LLM και PhD με βαθμό άριστα.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8/02/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:30 – 20:30

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε μορφή διαγράμματος και σημειώσεων το σύνολο της παρουσίασης του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70,00€
Για νομικά πρόσωπα: 85,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 02/02/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 25/01/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30, ή στο e-mail:  seminars@cecl.gr.