Εκπαίδευση δικηγόρων στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα (Procedural Rights Directives)

Περίοδος
Μάιος 2014 – Ιούλιος 2016

Πρόγραμμα
European Commission – DG Justice

Αντικείμενο
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η γνώση των νομικών επαγγελματιών σχετικά με τα συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ και να προωθηθεί η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, μέσα από τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να καταρτιστούν 240 δικηγόροι/νομικοί στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα και στην ορθή εφαρμογή τους, ώστε να αντιμετωπιστούν συστημικά εμπόδια και προβλήματα στον χώρο της δικαιοσύνης.
Oι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη δημιουργία online εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Fair Trials International, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα