Τεχνική υποστήριξη της Αλβανικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Περίοδος
Ιανουάριος 2002 – Ιούνιος 2002

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην παροχή επιτόπιας τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των μέτρων κατά της διαφθοράς που έχει ήδη υιοθετήσει η Αλβανική Κυβέρνηση. Η δράση προέβλεπε την αποστολή Έλληνα εμπειρογνώμονα παρά τω πρωθυπουργώ της Αλβανίας, την εκπόνηση έκθεσης για την αποτύπωση κρουσμάτων διαφθοράς στον τομέα της υγείας, τη διοργάνωση εξειδικευμένων workshops και τη στενή συνεργασία με υποστηρικτική ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων. Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλάμβανε την εκπόνηση σχεδίου νόμου-πλαίσιο για την υγεία, την αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα