Τεχνική βοήθεια για περαιτέρω ενίσχυση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων – Ρουμανία

Περίοδος
Δεκέμβριος 2006 – Οκτώβριος 2007

Πρόγραμμα
EuropeAid/122652/D/SER/RO

Αντικείμενο
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή θεσμικής τεχνογνωσίας με σκοπό την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων (NSC), βελτιώνοντας την θεσμική τους ιδιότητα και τον τρόπο εκπαίδευσής τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός επαγγελματικού δικαστικού συστήματος και στην ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Ρουμάνων δικαστικών υπαλλήλων, μέσω:

  1. της ενίσχυσης του παρόντος δικτύου εκπαιδευτών του NSC, στα εξής πεδία:α) Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, β) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, γ) εμπορικό δίκαιο, δ) οικογενειακό δίκαιο και προστασία ανηλίκων, ε) δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, συνδράμοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων για συνεχόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και ενός συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων;
  2. της συνεχόμενης εκπαίδευσης των δικαστικών υπαλλήλων στα προαναφερθέντα πεδία;
  3. της εκπόνησης πρακτικών εγχειριδίων σε συγκεκριμένα θέματα;
  4. της διεξαγωγής 2 εκπαιδευτικών επισκέψεων,
  5. της οργάνωσης τοπικού συνεδρίου στο Βουκουρέστι. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Human Dynamics, Αυστρία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Center for Legal Resources, Ρουμανία