Υποστήριξη της δικαιοσύνης στο Κόσοβο

Περίοδος
Μάιος 2006 – Οκτώβριος 2008

Πρόγραμμα
EAR (CARDS 2005)

Αντικείμενο
Σκοπό του έργου αποτελεί η ενίσχυση του τομέα της δικαιοσύνης στο Κόσοβο και η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε αρμονία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να υποστηρίξει τη δημιουργία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλων δικαστικών θεσμών καθώς και να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη στους νεοσύστατους θεσμούς προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης β) εκπόνηση και τροποποίηση νομοθετικών κειμένων σχετικά με τη δομή και το ρόλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης γ) εκπαίδευση δ) υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα στο Κόσοβο ε) διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Human Dynamics, Αυστρία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • European Institute for Public Administration, Ολλανδία