Εκπαιδευτική Επίσκεψη «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Η Ελληνική εμπειρία»

Περίοδος
Οκτώβριος 2010 – Οκτώβριος 2010

Πρόγραμμα
Governorate of Damascus

Αντικείμενο
Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα για 20 στελέχη της δημόσιας διοίκησης από τη Συρία, συγκεκριμένα στελέχη του Governorate of Damascus, με αντικείμενο τη παρουσίαση της εμπειρίας της χώρας μας από τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μέσω σχετικών παρουσιάσεων και επισκέψεων σε ΚΕΠ, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία των ΚΕΠ καθώς και τον τρόπο στησίματος και λειτουργίας τους. Επίσης, μέσα από τις συνομιλίες τους με το προσωπικό των ΚΕΠ, τα στελέχη μπόρεσαν να συζητήσουν την έννοια των «κοινωνικών» κέντρων εξυπηρέτησης και της αποτελεσματικής και άμεσης συμβολής αυτών στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής αυτής επίσκεψης ήταν να εξετασθεί ο ρόλος των Ελληνικών ΚΕΠ, να παρατηρηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα κοινωνικά κέντρα εξυπηρέτησης βελτιώνουν τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης, να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών των ΚΕΠ, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework), να συγκριθεί η Ελληνική πρακτική και εμπειρία από τη λειτουργία των ΚΕΠ με την πραγματικότητα στην Συρία και να μελετηθούν τρόποι και συνιστώσες εφαρμογής της Ελληνικής εμπειρίας στην Συρία για την εκεί δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα