Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα δεοντολογίας – Πολωνία

Περίοδος
Φεβρουάριος 2004 – Αύγουστος 2004

Πρόγραμμα
Foundation Cooperation Fund, PL0101.15/TA01, Ref: Eur-peAid/115087/D/SV/PL

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Πολωνία με την εκπαίδευση σε θέματα δεοντολογίας και στην ενίσχυση της εξωτερικής εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα προέβλεπε την εκπόνηση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών και ερευνών, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 1000 αξιωματούχους της πολωνικής διοίκησης, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη διοργάνωση Συνεδρίων και την τακτική ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δράσεις του προγράμματος. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα 
  • Institute for Public Affairs, Πολωνία
  • Διαδικασία Α.Ε., Ελλάδα