Ενίσχυση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στο Ουζμπεκιστάν

Περίοδος
Απρίλιος 2004 – Απρίλιος 2006

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EuropeAid/116336/C/SV/UZ-1

Αντικείμενο
Απώτερο στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των σχέσεων του Κοινοβουλίου (Oliy Majlis) με την κοινωνία των πολιτών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συγκριτική ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την εκπόνηση σχεδίων νόμων σε θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του νομοθετικού σώματος, την παροχή υποστήριξης για την αναδιοργάνωση της γραμματείας του Oliy Majlis και τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • European Profiles, Ελλάδα
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • European Perspective, Ελλάδα