Περαιτέρω τεχνική βοήθεια στην Εθνική Σχολή Δικαστών της Ρουμανίας – Ρουμανία

Περίοδος
Ιανουάριος 2008 – Δεκέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Europe Aid/ 123959/D/SER/RO

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του δικαστικού συστήματος της Ρουμανίας μέσω της παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας στην Εθνική Σχολή Δικαστών, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης αρχικής εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης σε θέματα Ευρωπαϊκού δικαίου. Η βοήθεια που παρέχεται μέσω της θεσμικής τεχνογνωσίας εστιάζει α) στην εκπαίδευση των δικαστών σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου β) σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για πταισματοδίκες και γ) στην ενίσχυση της βιβλιοθήκης της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Agence de Cooperation Juridique International (ACOJURIS), Γαλλία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Altair Asesores, Ισπανία
  • Ecole National de le Magistrature (ENM), Γαλλία