Υποστήριξη σε θέματα Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων – Αλβανία

Περίοδος
Ιούλιος 2004 – Ιούλιος 2006

Πρόγραμμα
European Commission, Europeaid/117617/C/SV/AL

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα «Υποστήριξη σε θέματα Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων» αποσκοπεί να υποστηρίξει την Αρχή Ανταγωνισμού της Αλβανίας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης που αφορούν στη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Human Dynamics, Αυστρία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • HAUS Institute for Public Management, Φινλανδία