Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Περίοδος
Ιούλιος 2005 – Φεβρουάριος 2006

Πρόγραμμα
CARDS 2004, Πρόγραμμα Διδυμοποίησης TWINNING LIGHT– BA 04.03/01.01

Αντικείμενο
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στη Δημόσια Διοίκηση με σκοπό την ανάληψη υποχρεώσεων και άσκηση αρμοδιοτήτων ενόψει της προοπτικής ένταξης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερους στόχους του προγράμματος αποτελούν: α) αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε σχέση με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την ΕΕ β) ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Υπουργείου ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις της χώρας με την Ε.Ε. γ) θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου για την ουσιαστική του συμβολή στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  •  Υπουργείο Δικαιοσύνης,  Ελλάδα
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Βοσνία-Ερζεγοβίνη