Υποστήριξη για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση – Τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και Εισαγγελικού Συμβουλίου – Σερβία

Περίοδος
Αύγουστος 2008 – Ιούλιος 2010

Πρόγραμμα
National CARDS Programme 2006 Justice and Home Affaires

Αντικείμενο
Γενικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η παροχή υποστήριξης στην κυβέρνηση της Σερβίας στις προσπάθειές της να αναπτύξει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: α) την παροχή υποστήριξης στο Strategy Implementation Council που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη δικαστική μεταρρύθμιση, β) την παροχή υποστήριξης στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, γ) την παροχή υποστήριξης στο Ανώτατο Εισαγγελικό Συμβούλιο και δ) οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • European Consultants Organization (ECO), Βέλγιο
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • DMI Associates, France – Court Administration, Λετονία
  • Office of the National Council of Justice, Ουγγαρία
  • East West Consulting (EWC), Βέλγιο