Σύγκλιση των κανόνων ανταγωνισμού με το κοινοτικό κεκτημένο, Ρωσική Συνομοσπονδία

Περίοδος
Ιούνιος 2005 – Δεκέμβριος 2006

Πρόγραμμα
EuropeAid 119637/C/SV/RU

Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη του ρυθμιστικού πλαισίου ανταγωνισμού στη Ρωσία, η σύγκλιση με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και Συνεργασίας και την προοπτική δημιουργίας Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, η θεσμική ενδυνάμωση των αρμόδιων αρχών, δράσεις δημοσιότητας και η προώθηση της δικτύωσης και της στενότερης συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • European Profiles SA, Ελλάδα
  • Emerging Markets Group sprl , Βέλγιο
  • Altair Asesores, Ισπανία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Information-Consulting Center “Business-Tezaurus”, Ρωσία