Δράσεις προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού έργου EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
Στο πλαίσιο του έργου «EMPOWER REF_Ενδυνάμωση επαγγελματιών και προσφυγικών κοινοτήτων για τον εντοπισμό, αναγνώριση και πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στην Ελλάδα», που βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη των ικανοτήτων επαγγελματιών πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας, εκπονήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των δράσεων εκπαίδευσης. Στόχος των εργαστηρίων, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών υποθέσεων, ήταν να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σε θέματα αναγνώρισης, διαχείρισης και πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας αλλά και να αναπτύξει τον διάλογο, την ανταλλαγή πρακτικών καθώς και τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας. Τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης και διαδικτυακά με επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος, Κρήτη, Λάρισα, Ιωάννινα κ.ά.).
Βασικός σκοπός των σεμιναρίων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος SOpHiSM, είναι αφ’ ενός να εξοικειώσουν τις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με διαφορετικούς ορισμούς, ερμηνείες και προσεγγίσεις του (διαδικτυακού) Λόγου μίσους, αφ’ ετέρου να τις/τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα «εργαλεία» για την επισήμανση και «αντιμετώπιση» του Λόγου μίσους στο διαδίκτυο ή/και εκτός διαδικτύου, τόσο σε νομικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει στις 19-20-21 Νοεμβρίου διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «The right to access to a lawyer for victims of trafficking in human beings who are refugees or third-country nationals». Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της ΕΕ. Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «EMPOWER_REF: Ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των προσφυγικών κοινοτήτων στο να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική και έμφυλη βία στην Ελλάδα».
Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”, στα πλαίσια του οποίου διεξάγεται η ανώνυμη έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον.
Αυτήν την περίοδο η εταιρεία Κάπα Research έχει αναλάβει τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.3 του Υποέργου 3 της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας», και αφορά επιστημονική μελέτη για το πρόσθετο κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα.