Μελέτη θεσμικού πλαισίου για ηλεκτρονική υπογραφή στο Δημόσιο Τομέα – Ελλάδα

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2002 – Οκτώβριος 2002

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα «Πολιτεία»

Αντικείμενο
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής, με τη μορφή ψηφιακής υπογραφής, όπως ρυθμίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο. Για τις ανάγκες του έργου θα συγκροτηθεί Επιστημονική Ομάδα η οποία θα συλλέξει σχετικό επιστημονικό υλικό και θα διερευνήσει διεξοδικά όλες τις επιμέρους πτυχές της εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπογραφής, προκειμένου να καταλήξει στα ακόλουθα παραδοτέα: α) μελέτη ανάπτυξης των κριτηρίων και εργαλείων εφαρμογής της ψηφιακής υπογραφής στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, και β) νομοτεχνικές προτάσεις για τις απαραίτητες συμπληρώσεις του θεσμικού πλαισίου. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα