Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους.

Περίοδος
Φεβρουάριος 2010 – Ιούλιος 2011

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Αντικείμενο
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μεθοδολογίας μέτρησης διοικητικών βαρών η οποία θα βασίζεται στο Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους, το οποίο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των διοικητικών βαρών που προκαλούνται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικότερους στόχους του παρόντος έργου αποτελούν: α) η προσαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (TMK) για τη μέτρηση διοικητικών βαρών στα ελληνικά δεδομένα, β) η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΤΜΚ, γ) η βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του δημόσιου τομέα και η ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των υπηρεσιών στην απλούστευση διαδικασιών και ειδικότερα στη χρήση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του ΤΜΚ, δ) η επέκταση της μεθοδολογίας μέτρησης και μείωσης σε ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης γνώσης και ε) η τεκμηρίωση της πολιτικής και διοικητικής βιωσιμότητας του ΤΜΚ μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του σε ένα πεδίο πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας & εφαρμογής του ΤΜΚ, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων (templates) εφαρμογής του ΤΜΚ, την ανάπτυξη εργαλείου – βάσης δεδομένων για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΤΜΚ, το σχεδιασμό μοντέλου δημόσιας διαβούλευσης και την ανάπτυξη σχετικής ηλεκτρονικής υποδομής, την ανάπτυξη αναλυτικού οδηγού εφαρμογής του ΤΜΚ, την εκπαίδευση των στελεχών της διοίκησης, την υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης, το σχεδιασμό σχεδίου δράσης για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25% μέχρι το 2013 και την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Intracom IT Services, Ελλάδα

Για την ιστοσελίδα του προγράμματος πιέστε εδώ 

Άρθρα και ανακοινώσεις για τη μείωση των Διοικητικών Βαρών

Πολιτικές ‘απογραφειοκρατικοποίησης’ της Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης-Πρόεδρος ΚΕΣΔ, Μαρία Μουσμούτη-Εκτελεστική Διευθύντρια ΚΕΣΔ

Ο πόλεμος με τη γραφειοκρατία, καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδη-Πρόεδρος ΚΕΣΔ, Μαρία Μουσμούτη-Εκτελεστική Διευθύντρια ΚΕΣΔ

Γραφειοκρατία εναντίον οικονομίας, Από τον Ξενοφώντα Κοντιάδη, Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Πρόεδρο Ιδρύματος Τσάτσου

Η πολύπαθη κανονιστική μεταρρύθμιση, Μαρία Μουσμούτη-Εκτελεστική Διευθύντρια Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Πρόοδος στη μέτρηση των διοικητικών βαρών και στη μείωση της γραφειοκρατίας