Εκπόνηση μελετών και ερευνών που στοχεύουν στην υποστήριξη της αποκέντρωσης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Περίοδος
Ιούλιος 2003 – Δεκέμβριος 2003

Πρόγραμμα
United Nations Development Programme (UNDP) MCD/02/U07 Strengthening of the Ministry of Local Self-Government

Αντικείμενο
Σκοπό του προγράμματος αποτελούσε η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στο Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε συναρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα της π.Γ.Δ.Μ για την υλοποίηση της αποκέντρωσης σε συμφωνία με το κοινοτικό κεκτημένο. Oι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν την εκπόνηση ερευνών και μελετών στα ακόλουθα θέματα: α) οργανωτική δομή των Δήμων, όπου εντοπίστηκαν τα κύρια προβλήματα και προτάθηκαν αντίστοιχες λύσεις, β) ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού στους Δήμους όπου διατυπώθηκαν προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γ) σύγχρονοι μηχανισμοί ελέγχου της διοίκησης των Δήμων όπου αναλύονται διαφορετικά συστήματα ελέγχου, εστιάζοντας στα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες και δ) μηχανισμοί διοικητικής επικοινωνίας μεταξύ Κεντρικής και Τοπικής διοίκησης όπου προτείνονται τρόποι επικοινωνίας και διαβούλευσης μεταξύ των δήμων και της κεντρικής διοίκησης.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα