Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης – Ελλάδα

Περίοδος
Νοέμβριος 2006 – Νοέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Αντικείμενο
Στόχο του έργου αποτελεί η εκπόνηση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή η διαμόρφωση αρχών κατευθύνσεων, προτύπων, διαδικασιών και πρακτικών/μεθοδολογιών για τον έλεγχο της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων (υφιστάμενων και νέων) καθώς επίσης και την ανάλυση των επιπτώσεών τους στους αποδέκτες των ρυθμίσεων. 

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: α) σχεδιασμό του Μεθο-δολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, β) αποτίμηση κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που θα σχεδιαστεί και με πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σε ρυθμίσεις / αποφάσεις που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους τομείς με άμεση επίπτωση σε επιχειρήσεις/πολίτες, γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δ) συντονισμό & υποστήριξη των στελεχών των δημόσιων φορέων & κοι-νωνικών εταίρων που θα συμμετέχουν στις ομάδες και επιτροπές του έργου.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Διαδικασία Α.Ε.
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου