Σχεδιασμός μεθοδολογικής ανάλυσης επιπτώσεων κανονιστικών ρυθμίσεων – Ελλάδα

Περίοδος
Νοέμβριος 2002 – Νοέμβριος 2002

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Αντικείμενο
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η καταγραφή των υφισταμένων συστημάτων καλύτερης νομοθέτησης στα δεκαπέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της, ώστε να προκύψει σχέδιο πρότασης για την καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης όλων των συστημάτων καλύτερης νομοθέτησης των κρατών-μελών. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.