Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης των Επιπτώσεων και Αποτίμηση των Επιπτώσεων 100 νομοθετικών κα κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων

Περίοδος
Οκτώβριος 2012 – Οκτώβριος 2013

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών-Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Αντικείμενο
Σκοπό του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η μελέτη της διεθνούς και εθνικής εμπειρίας στον τομέα αυτό και ο σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων. Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των επιπτώσεων θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 100 αντιπροσωπευτικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις/ διατάξεις, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων στη χώρα μας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων θα διατυπωθούν προτάσεις ανάπλασης της νομοθεσίας, καθώς και προτάσεις για τη θεσμική κατοχύρωση και αξιοποίηση του μοντέλου αξιολόγησης των επιπτώσεων στο φύλο.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου