Θεματική μελέτη σχετικά με τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη-μέλη – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούνιος 2008 – Σεπτέμβριος 2008

Πρόγραμμα
FRA 2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Στόχο της θεματικής μελέτης αποτελεί να παράσχει πληροφορίες και στοιχεία για τα διαπιστευμένα Εθνικά Θεσμικά Όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα (στην Ελλάδα για την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) καθώς και για άλλους ανεξάρτητους δημόσιους φορείς που έχουν σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η μελέτη εστιάζει στην ανεξαρτησία και στον πλουραλισμό των φορέων αυτών, στις αρμοδιότητές τους και στα πεδία που καλύπτουν, στους μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς, στις συμβουλευτικές και ερευνητικές δράσεις τους, στη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, στη συμβολή τους για την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών, την εκπαίδευση και ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Επιπλέον, η μελέτη αποσκοπεί να αναδείξει “καλές πρακτικές”, δηλαδή διατάξεις, μέτρα, έργα και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά ή / και καινοτόμα και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη-βία «Αντιγόνη»