Θεματική Μελέτη για την εφαρμογή της Οδηγίας «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου)»

Περίοδος
Νοέμβριος 2008 – Απρίλιος 2009

Πρόγραμμα
FRA2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Στόχο της μελέτης αποτέλεσε η ανάλυση του εθνικού θεσμικού πλαισίου προκειμένου να παρουσιαστεί και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καθώς και στις σχετικές δράσεις του φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην Ελλάδα. Η μελέτη εστιάζει ιδίως στην παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας και της εφαρμογής της, στις προβλεπόμενες κυρώσεις και νομικές συνέπειες ενδεχόμενων παραβάσεων καθώς και στη λειτουργία του φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Συνήγορο του Πολίτη, Αρχή Ίσης Μεταχείρισης και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα