Συνοπτική αναφορά στη θεματική νομική μελέτη σχετικά με την ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού

Περίοδος
Δεκέμβριος 2009 – Φεβρουάριος 2010

Πρόγραμμα
FRA 2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Κύριο στόχο της συνοπτικής αναφοράς αποτέλεσε η επικαιροποίηση της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την ελληνική νομοθεσία και την πρακτική νομική αντιμετώπιση της ομοφοβίας και των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού. Η συνοπτική αναφορά εστίασε ιδίως στο θεσμικό πλαίσιο που άπτεται της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/78/EC, της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, των διαδικασιών παροχής ασύλου, της οικογενειακής επανένωσης, της ελευθερίας συνάθροισης κ.λπ. Επιπλέον, η συνοπτική αναφορά παρείχε ενδελεχή ανάλυση στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου σημειώθηκαν εξελίξεις στην νομολογία που αφορά ζητήματα διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα