Μελέτη για τα προγράμματα και τη στρατηγική της Ελλάδας για την προώθηση της υποστηριζόμενης επιστροφής και της επανένταξης σε τρίτες χώρες

Περίοδος
Ιούλιος 2009 – Σεπτέμβριος 2009

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αντικείμενο
Σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τα προγράμματα υποστηριζόμενης επιστροφής σε τρίτες χώρες αιτούντων άσυλο των οποίων τα αιτήματα έχουν απορριφθεί ή μεταναστών οι οποίοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στην χώρα τους. Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει επισκόπηση των προγραμμάτων και των στρατηγικών για την υποστηριζόμενη επιστροφή, ανάλυση των στρατηγικών προώθησής τους και των εμποδίων που παρουσιάζονται, πρακτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητά τους, ανάλυση των κινήτρων για συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητάς τους.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα