Ενημερωτικά Δελτία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2009

Περίοδος
Απρίλιος 2009 – Οκτώβριος 2009

Πρόγραμμα
FRA2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Τα Ενημερωτικά Δελτία παρέχουν μια συνοπτική εικόνα για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που άπτο-νται των πεδίων δράσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights). Σκοπός τους ήταν να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, σε εμπειρογνώμονες από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), think tanks και διακυβερνητικούς οργανισμούς στα ακόλουθα θέματα: α) διακρίσεις με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό, τις μειονότητες καθώς και πολλαπλές διακρίσεις, β) την αποζημίωση των θυμάτων, γ) τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών, δ) το άσυλο, τη μετανάστευση και την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, ε) την έκδοση visa και τον έλεγχο των συνόρων, στ) τη συμ-μετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρω-παϊκής Ένωσης, ζ) την κοινωνία της πληροφορίας και συγκεκριμένα το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία προσωπικών δεδομένων και τέλος, την πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα