Σχεδιασμός Γενικών Αρχών ενός Νέου Συστήματος Εισοδηματικής Ενίσχυσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – Ελλάδα

Περίοδος
Ιανουάριος 1998 – Δεκέμβριος 1998

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Αντικείμενο
Κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτό τυποποιείται μέσω των διαφορετικών πολιτικών επιδοματικής στήριξης, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, αναλύεται η λειτουργία των συγκεκριμένων “κατηγοριακών προγραμμάτων” και επισημαίνονται τα κενά προστασίας που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση από τους σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, προτείνονται διαφορετικές εκδοχές – μοντέλα στα οποία μπορεί να θεμελιωθεί η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα