Ενημερωτικά Δελτία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελλάδα

Περίοδος
Απρίλιος 2008 – Οκτώβριος 2008

Πρόγραμμα
FRA 2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Τα Ενημερωτικά Δελτία προσφέρουν μια συνοπτική εικόνα για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που άπτονται των πεδίων δράσης του European Union Agency for Fundamental Rights. Σκοπός τους είναι να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, σε εμπειρογνώμονες από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), think tanks και διακυβερνητικούς οργανισμούς στα ακόλουθα θέματα: α) διακρίσεις με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό, τις μειονότητες καθώς και πολλαπλές διακρίσεις β) την αποζημίωση των θυμάτων, γ) τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών, δ) το άσυλο, τη μετανάστευση και την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, ε) την έκδοση visa και τον έλεγχο των συνόρων, στ) τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζ) την κοινωνία της πληροφορίας και συγκεκριμένα το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία προσωπικών δεδομένων και τέλος, την πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη-βία «Αντιγόνη»