Ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων – Ελλάδα

Περίοδος
Ιανουάριος 1998 – Νοέμβριος 1998

Πρόγραμμα
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην υποβολή προτάσεων νομοθετικής πολιτικής για την πτώση των ηλικιακών ορίων, με παράλληλη εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σχετικά με τη θέσπιση ορίων ηλικίας για την άσκηση δικαιωμάτων. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα