Προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία και της ένταξης των μεταναστών

Κυκλοφόρησε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Promoting migrants’ democratic participation and integration» (Project No. 2019-1-IT02-KA204-063109- ERASMUS+).

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία on-line εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτειακής αγωγής και εκπαίδευσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών, αιτούντων ασύλου και ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας με στόχο την προώθηση της ένταξής τους στις χώρες υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.