Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής. Θεσμοί παροχικής διοίκησης και κοινωνικά δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ,  Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής. Θεσμοί παροχικής διοίκησης και κοινωνικά δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο,  Πρόλογος ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Ι. ΜΑΝΕΣΗΣ, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, 844 σελ.

«Με την επιχειρηθείσα συστηματική, διεξοδική και συνθετική επεξεργασία των επί μέρους σχετικών θεμάτων, θεμελιωμένη σε πλουσιότατη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση, εγχώρια και ξένη, ο συγγραφέας εισφέρει την πρώτη ολοκληρωμένη θεωρητική αντιμετώπιση της προβληματικής των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ελληνική νομική βιβλιογραφία. Αλλά η προκείμενη μελέτη αποτελεί και αξιόλογη συμβολή στην προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην καθημερινή νομοθετική, διοικητική και δικαστηριακή πράξη. 

Εκτενέστερη, διεξοδική και εκπληκτικά λεπτομερειακή και εμπεριστατωμένη είναι η μελέτη των τριών μειζόνων προτύπων “κράτους πρόνοιας” και των δικαιωμάτων που προστατεύουν, πλαισιωμένη με αναφορές στη νομολογία των δικαστηρίων των αντίστοιχων χωρών και με πλούτο βιβλιογραφικών παραπομπών. Της ίδιας ποιοτικής στάθμης και ανάλογου επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι και η ακολουθούσα εξέταση της διεθνούς προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Η αρχή του “κοινωνικού κράτους” αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς θεωρητικής επεξεργασίας, καθώς άλλωστε πρόκειται για τον άξονα της όλης μελέτης. 

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εξέταση των καθ’ έκαστα κοινωνικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο ισχύον Σύνταγμα του 1975/86. Ο συγγραφέας αναλύει συστηματικά και λεπτομερώς το περιεχόμενό τους, όσον αφορά δε τους φορείς τους ερευνά το θέμα της καθολικής ή επιλεκτικής προστασίας των δικαιωμάτων, ασκώντας κριτική στην κρατούσα άποψη της θεωρίας και της νομολογίας». 

[από τον πρόλογο του Αριστόβουλου Μάνεση]