10 Απριλίου 2024
Δίκαιο Στρατηγικών Επενδύσεων (στο εθνικό και ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο)

Παρουσίαση και βασική ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου και των εφαρμογών του Δικαίου των Στρατηγικών Επενδύσεων σε εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση.

Πού απευθύνεται;

Το Σεμινάριο απευθύνεται καταρχάς σε νομικούς που εξειδικεύονται και ενδιαφέρονται για το Δίκαιο των Επενδύσεων και του Χωροταξικού Σχεδιασμού ως ειδικότερα πεδία του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Επιδιώκει ωστόσο να αποτελέσει  και μία χρήσιμη βάση νομικής ενημέρωσης και σεμιναριακής κατάρτισης για τους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ο.Τ.Α. των αντίστοιχα αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών, για τους μάχιμους δικηγόρους και για ενδιαφερόμενους μηχανικούς, αλλά και για φοιτητές Νομικής ή και σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε σύγχρονες όψεις του Δημοσίου Δικαίου και στις έννομες προκλήσεις που υφίστανται σε σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική και τις στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα.  

Σκοπός

Βασική επιδίωξη της παρούσας εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση και μία βασική ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου και των εφαρμογών του Δικαίου των Στρατηγικών Επενδύσεων σε εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση.

Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που εξαιτίας της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή την τοπική οικονομία, δύνανται να ενισχύσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, σύμφωνα με τις ισόρροπες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με κύριο χαρακτηριστικό τον ολοκληρωμένο κοινωνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

Ανατρέχοντας δε στην ιστορική διαδρομή της διαμόρφωσης ενός διακριτού έννομου πλαισίου γύρω από τις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με την κοινή εθνική νομοθεσία και μέσω της θέσπισης των ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ καταδεικνύεται ο σημαίνων ρόλος του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της αποτελεσματικής επιτελικής οργάνωσης του διοικητικού μηχανισμού για τη διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας δικαίου στις προοπτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πέρα ωστόσο από την εμπέδωση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την απόδοση μίας Στρατηγικής Επένδυσης στην ελληνική έννομη τάξη, κατά την αντίστοιχη ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας, επιπρόσθετος σκοπός του παρόντος σεμιναρίου αποτελεί η εμβάθυνση στην έννομη διάσταση και λειτουργία: αφενός του θεσμικού πλαισίου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και αφετέρου της έννοιας της Φέρουσας Ικανότητας από τις πτυχές του τεχνοκρατισμού στη νομική της αξιολόγηση.

Περιεχόμενο

  • Ανάλυση και ερμηνεία βασικών διατάξεων του Ν. 4864/2021 (όπως σήμερα ισχύει) και της εξελικτικής καθιέρωσης του Δικαίου των Στρατηγικών Επενδύσεων (Βλ. Ν. 3986/2010, Ν. 4146/2013 και 4864/2021).
  • Διάκριση των ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ και σχετικές νομολογιακές εφαρμογές από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
  • Παρουσίαση ρυθμιστικού πλαισίου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Συγκριτική παράθεση νομολογίας ΣτΕ και Δ.Ε.Ε. (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Φέρουσα Ικανότητα: το alter ego των αποδόσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η νομική της διάσταση και προοπτική.

Εισηγητής

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος, Δ.Ν. Δημοσίου Δικαίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (με ειδίκευση στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο) και V. Fellow Research Associate στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College – Faculty of Law).

Παράλληλα είναι Εντ. Διδάσκων στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές» και  Διοικητικό Δίκαιο. Ενώ με την ίδια ιδιότητα διδάσκει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θράκης Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.

Επίσης, είναι Ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε Δήμους και σε φορείς/εταιρείες Ο.Τ.Α. στους τομείς της διοικητικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των διοικητικών συμβάσεων. Ταυτόχρονα, είναι Διευθύνων Εταίρος-Ιδρυτής της «Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου και Συνεργάτες».

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 24 εκτενείς μελέτες και άρθρα Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Το Σύνταγμα/Α.Ν. Σάκκουλας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου/Σάκκουλας,, Περιβάλλον και Δίκαιο/ Νομική Βιβλιοθήκη, Public Law Journal/ΕΕΔ) και η πρώτη του Μονογραφία έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Σάκκουλας και τον EPLO τον Μάρτιο του 2022, σχετικά με το Δίκαιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εναρμόνιση δικαιωμάτων και δημοσίου συμφέροντος (884 σελ.). Έχει επίσης πραγματοποιήσει διαλέξεις σε ακαδημαϊκά προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Cambridge), όπως και σε πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες επιστημονικών ινστιτούτων και ενώσεων.

Ήταν επιστημονικός συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη Θ΄ Αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος και έχει διατελέσει μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

 Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έχει λάβει 3 Βραβεία Πρωτεύσαντα από το Ι.Κ.Υ., ενώ είναι κάτοχος LLM και PhD με βαθμό Άριστα.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν σε μορφή διαγράμματος και σημειώσεων το σύνολο της παρουσίασης του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/04/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 18:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 80,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 4/4/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 27/3/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.