9 & 16 Απριλίου 2024
Χρηματοοικονομική λογιστική για νομικούς

Παρουσίαση των βασικών γνώσεων αναφορικά με τα Ε.Λ.Π, το λογιστικό και χρηματοοικονομικό κύκλωμα της επιχείρησης. Ακόμα θα παρασχεθούν στους συμμετέχοντες τα εφόδια για να αποκτήσουν ευχέρεια στην ανάγνωση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναφορών, ισολογισμών και προσαρτημάτων, ισοζυγίων και χρηματοοικονομικών δεικτών.

Πού απευθύνεται;

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Νομικούς (δικηγόρους, νομικούς συμβούλους).

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες ώστε οι νομικοί σύμβουλοι να μπορούν:

1) Να αντιληφθούν τις βασικές αρχές και το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων βάση των Ε.Λ.Π.

2) Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το λογιστικό και χρηματοοικονομικό κύκλωμα της επιχείρησης (έσοδα, έξοδα, πιστώσεις, χρεώσεις, προσδιορισμός αποτελεσμάτων).

3) Να αποκτήσουν ευχέρεια στην ανάγνωση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναφορών, ισολογισμών και προσαρτημάτων, ισοζυγίων και χρηματοοικονομικών δεικτών.

Περιεχόμενο

1η ημέρα

 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Λογιστικά γεγονότα, αρχεία και στοιχεία
 • Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
 • Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)
 • Η διπλογραφική μέθοδος λογιστικών εγγραφών (χρεοπίστωση λογαριασμών, καρτέλα και ισοζύγιο λογαριασμού, ημερολόγιο, γενικό και αναλυτικό καθολικό)
 • Η απλογραφική μέθοδος λογιστικών εγγραφών

2η ημέρα

 • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στα απλογραφικά βιβλία
 • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στα διπλογραφικά βιβλία (λογιστικές αρχές και πολιτικές, κατηγορίες μεγεθών οντοτήτων, υποχρεώσεις δημοσιότητας)
 • Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών, Προσάρτημα, Έκθεση Διαχείρισης
 • Διανομή κερδών
 • Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Εισηγητής

Ο Νίκος Μπαρμπάκος είναι οικονομολόγος, μέλος του Ο.Ε.Ε., με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Οικονομική Επιστήμη) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MBA International). Ακόμη, είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας «Κύβος Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι» και δραστηριοποιείται στον κλάδο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, της διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων, της εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, της τραπεζικής διαμεσολάβησης και των υπηρεσιών συμβουλευτικής δημοσίου τομέα.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου η οποία θα περιλαμβάνει υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων, προσαρτημάτων, ισοζυγίων, ημερολογίων καθώς και υλικό και ασκήσεις από πραγματικές υποθέσεις για την κατανόηση του αντικειμένου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9 & 16/04/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 180,00€
Για νομικά πρόσωπα: 180,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 4/4/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 27/3/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.