18 Ιανουαρίου 2024
Ενεργειακές Κοινότητες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και προώθηση Α.Π.Ε.

Παρουσίαση και η ανάλυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων και των ανταγωνιστικών τους προοπτικών, ιδίως κατά την αξιοποίησή τους από τους Ο.Τ.Α. ά και β΄ βαθμού, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.

Πού απευθύνεται;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς και δικηγόρους που ενδιαφέρονται και εξειδικεύονται στο Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Δίκαιο της Ενέργειας, όπως και στο Συνεταιριστικό Δίκαιο, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. των Νομικών Σχολών και Σχολών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και ιδίως των Ο.Τ.Α., σε μηχανικούς και οικονομολόγους Περιβάλλοντος, σε πολίτες/μέλη Μ.Κ.Ο. και περιβαλλοντικών συλλόγων από την κοινωνία των πολιτών.

Σκοπός

Βασική επιδίωξη της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση και η ανάλυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων και των ανταγωνιστικών τους προοπτικών, ιδίως κατά την αξιοποίησή τους από τους Ο.Τ.Α. ά και β΄ βαθμού, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου εν μέσω μάλιστα ενεργειακής κρίσης.

Ως “Ενεργειακή Κοινότητα” ορίζουμε τους αστικούς συνεταιρισμούς αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της «πράσινης» καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ενδείας και την προαγωγή της ενεργειακής βιωσιμότητας και Δημοκρατίας.

Ειδικότεροι στόχοι των Ενεργειακών Κοινοτήτων αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή́ και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε επιμέρους Δήμους και Περιφερειακές Ενότητες της ελληνικής επικράτειας σε ένα δίκτυο κοινωνικής συνεργασίας, δημοκρατικής συνοχής και παραγωγικής ανταγωνιστικότητας με τους κοινούς κανόνες της οικονομίας της αγοράς, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική́ χρήση σε τοπικό́ και περιφερειακό επίπεδο μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού́ και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες, παρά τις χρόνιες επιφυλάξεις για την απόδοση και τη λειτουργία των συνεταιριστικών δράσεων στην Ελλάδα, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο-πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και «πράσινης» ενεργειακής ανταγωνιστικότητας τόσο για την ίδια τη συμμέτοχη, παραγωγικά και ανταποδοτικά Κοινωνία των Πολιτών, όσο και για την ενδυνάμωση της θέσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο ενεργειακό και επενδυτικό γίγνεσθαι της ελεύθερης, αλλά σαφώς πιο αλληλέγγυας οικονομίας.

Περιεχόμενο

  1. Ορισμός, έννοια και αρχές της Ενεργειακής Δημοκρατίας και των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
  2. Ανάλυση και ερμηνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ενωσιακού και εθνικού) για τις ενεργειακές κοινότητες (Οδηγία 2019/944/ΕΕ και Ν. 4513/2018 με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ν.  4951/2022, όπως και του N. 5037/2023 περί Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας κατά τροποποίηση του Ν. 3468/2006).
  3. Η θέση και ο ρόλος των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»)
  4. Στρατηγική και διαδικασία ίδρυσης μίας «Ενεργειακής Κοινότητας» – «Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας» (πρακτικές εφαρμογές: καταστατικό, μέλη, συνεταιριστικό κεφάλαιο, λήψη αποφάσεων, ενεργειακός συμψηφισμός κ.λπ.).
  5. Αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από ενεργειακές κοινότητες και ανταγωνιστικότητα.
  6. Προγραμματικές Συμβάσεις και συμβάσεις του δικτύου Κ.ΑΛ.Ο. (Ν. 4430/2016).

Εισηγητής

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (με ειδίκευση στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο) και V.R.Fellow – V.Scholar Research Associate στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College – Faculty of Law).

Είναι Εντ. Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές»  και στο Διοικητικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία του Διοικητικού Δικαίου, της Διοικητικής Δικονομίας, του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και του Δικαίου Περιβάλλοντος. Επίσης, είναι Ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε νησιωτικούς Δήμους και σε φορείς/εταιρείες Ο.Τ.Α. στους τομείς της διοικητικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των διοικητικών συμβάσεων. Παράλληλα, είναι Διευθύνων Εταίρος-Ιδρυτής της «Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου και Συνεργάτες».

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 23 εκτενείς μελέτες και άρθρα Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Το Σύνταγμα/Α.Ν. Σάκκουλας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου/Σάκκουλας,, Περιβάλλον και Δίκαιο/ Νομική Βιβλιοθήκη, Public Law Journal/ΕΕΔ) και η πρώτη του Μονογραφία έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Σάκκουλας και τον EPLO τον Μάρτιο του 2022, σχετικά με το Δίκαιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εναρμόνιση δικαιωμάτων και δημοσίου συμφέροντος (884 σελ.).

 Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε ακαδημαϊκά προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Cambridge), όπως και σε πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες επιστημονικών ινστιτούτων και ενώσεων. Ήταν επιστημονικός συνεργάτης στην κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη θ΄ αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος και έχει διατελέσει μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έχει λάβει 3 Βραβεία Πρωτεύσαντα από το Ι.Κ.Υ., ενώ είναι κάτοχος LLM και PhD με βαθμό Άριστα.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν σε μορφή διαγράμματος και σημειώσεων το σύνολο της παρουσίασης του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18/01/24

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 18:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 78,00€
Για νομικά πρόσωπα: 78,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 11/01/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 5/1/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.