Ενίσχυση των ικανοτήτων του Εθνικού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης στην Ε.Ε.

Περίοδος
Δεκέμβριος 2012-Ιούνιος 2014

Πρόγραμμα
TWINNING/ SR 11 IB OT 01

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση των διαδικασιών και πρακτικών του Σερβικού κοινοβουλίου στον τομέα της πολιτικής και της νομοθεσίας σε κεντρικό επίπεδο ενόψει της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και κυβέρνησης κατά τη νομοθετική διαδικασία,βελτίωση των εργασιακών πρακτικών του Κοινοβουλίου στην υιοθέτηση της νομοθεσίας, ιδίως στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο,βελτίωση της οργανωτικής δομής, των εσωτερικών διαδικασιών και των πρακτικών εργασίας και αναβάθμιση του επιπέδου επαγγελματισμού στο Κοινοβούλιο, βελτίωση της άσκησης της κοινοβουλευτικής εποπτείας και της συνεργασίας με την κυβέρνηση και με ανεξάρτητους κρατικούς φορείς,προώθηση της διαφάνειας των εργασιών του Κοινοβουλίου και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και στην νομοθετική διαδικασία και προϋπολογισμός Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συστήματα χρηματοδότησης.

Φορέας εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Βουλή των Ελλήνων
  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου και Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου