Διαφάνεια – Ρουμανία

Περίοδος
Δεκέμβριος 2007 – Νοέμβριος 2008

Πρόγραμμα
PHARE 2005/017-553.01.04.07, Europe Aid/ 123961/D/SER/RO

Αντικείμενο
Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας και της πρόσβασης στην δικαιοσύνη, με απώτερο στόχο την αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία των δικαστηρίων και της εισαγγελίας στη Ρουμανία. Αυτό θα επιτευχθεί α) με τη βελτίωση της λειτουργίας των γραφείων πληροφόρησης του κοινού, των υποστηρικτικών υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελικών γραφείων β) με τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ δικαστικών λειτουργών και αντιδίκων και τέλος, γ) με τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης. Οι βασικές δράσεις για την υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνουν α) επιμόρφωση, β) έκδοση τεχνικών οδηγών, γ) αξιολόγηση των σχέσεων των διαφόρων φορέων και προγραμμάτων που υλοποιούνται και δ) καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Hulla & Co Human Dynamics KG, Αυστρία
  • Civil Society Development Foundation, Ρουμανία