Εκπαίδευση Εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση – Φάση Β΄ – Σουδάν

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2007 – Αύγουστος 2008

Πρόγραμμα
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Αντικείμενο
Στόχους του προγράμματος αποτελούν α) η περαιτέρω μεταφορά τεχνογνωσίας σε εμπειρογνώμονες για ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης β) ο εντοπισμός και η ανάδειξη τομέων της δημόσιας διοίκησης όπου απαιτούνται παρεμβάσεις και γ) η ενίσχυση της ικανότητας του τοπικού εταίρου (KICHR) προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις δράσεις του για τη χρηστή διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: α) την εκπόνηση πιλοτικών μελετών σε καίριους τομείς για τη χρηστή διακυβέρνηση, β) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αθήνα και γ) την έκδοση newsletter. 

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • The Khartoum International Centre for Human Rights (KICHR), Σουδάν