Παροχή τεχνικής βοήθειας στο Κοινοβούλιο – FYRoMacedonia

Περίοδος
Ιανουάριος 2011 – Ιούλιος 2012

Πρόγραμμα
EuropeAid

Αντικείμενο
Γενικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της θεσμικής δυνατότητας του Κοινοβουλίου με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στην αποδέκτρια χώρα μέσα από τους ακόλουθους τομείς: (α) ενίσχυση ικανοτήτων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, (β) βελτίωση των ικανοτήτων έρευνας και ανάλυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Κοινοβουλίου και (γ) βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε σχετική πληροφόρηση για τα μέλη των Επιτροπών, καθώς και για το υποστηρικτικό προσωπικό του Κοινοβουλίου, μέσω εγκαθίδρυσης Γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης μέσα στην Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, το οποίο θα διευκολύνει πρόσβαση σε ιστότοπους με σχετικές βάσεις δεδομένων της ΕΕ και πηγές πληροφοριών.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • CEEN Economic Project and Policy Consulting GmbH (CEEN), Αυστρία
  • Public Company Europos socialiniai, tesiniai projektai (ESTEP), Λιθουανία
  • Euro Management International Ltd. (EMI), Λετονία