Τεχνική Βοήθεια για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στον τομέα των μεταφορών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας – Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Περίοδος
Ιούνιος 2008 – Ιανουάριος 2009

Πρόγραμμα
Υπουργείο Μεταφορών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Αντικείμενο
Στόχο του έργου αποτελεί η παροχή υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών (Sectoral Operational Programme Transport – SOPT), μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, την παροχή υποστήριξης κατά την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το SOPT, την παροχή υποστήριξης για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, το σχεδιασμό και παρακολούθηση των εγγράφων στρατηγικού προγραμματισμού για την περίοδο 2007 – 2013, την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στο Φορέα Διαχείρισης και τους τελικούς δικαιούχους καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Planet S.A., Ελλάδα
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα