Υποστήριξη των Συνταγματικών Θεσμών στην Αλβανία

Περίοδος
Οκτώβριος 1998 – Οκτώβριος 2001

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Η πρωτοβουλία αυτή αφορούσε τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας, τη συγκρότηση ενός “παρατηρητηρίου” (observatory) για τις συνταγματικές εξελίξεις και την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με Αλβανούς εμπειρογνώμονες, κρατικούς λει-τουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες, σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Η επιστημονική συνδρομή και η τεχνική βοήθεια προσφέρθηκαν με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου