Υποστήριξη της υλοποίησης της Συμφωνίας Σύνδεσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κυργυζίας

Περίοδος
Φεβρουάριος 2004 – Φεβρουάριος 2006

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EuropeAid/116195/C/SV/KG

Αντικείμενο
Απώτερο στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Κυργυζίας στην παγκόσμια οικονομία, η ενίσχυση της οικονομικής, πολιτικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας σύμφωνα με τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στην Συμφωνία Σύνδεσης και Συνεργασίας με την ΕΕ. 
Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: 
α) την ενίσχυση της ικανότητας της Διοίκησης για την εφαρμογή των οικονομικών και εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας, β) την υποστήριξη των νομοθετικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, γ) την ενδυνάμωση της νομοπαρασκευαστικής ικανότητας και της εφαρμογής των νόμων και δ) τη δημιουργία κλίματος για την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων. 
Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω του προγράμματος εστιάζεται: α) στην εναρμόνιση της νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, β) στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου, 
γ) στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης, δ) στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο και ε) στη δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • European Profiles, Ελλάδα
  • Altair Asesores S.L, Ισπανία
  • GFA Management GmbH, Γερμανία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίoυ, Ελλάδα