Σύμβαση πλαίσιο (Framework contract) για τεχνική βοήθεια σε τρίτες χώρες που επωφελούνται από την εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – LOT 7: Πολιτισμός, Διακυβέρνηση και Εσωτερικές Υποθέσεις – Οικουμενικής Εμβέλειας

Περίοδος
Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2007

Πρόγραμμα
EuropeAid/119860/C/SV/multi

Αντικείμενο
Το έργο αποσκοπεί στην παροχή τεχνικής βοήθειας μικρής χρονικής διάρκειας σε όλες τις χώρες που επωφελούνται από την εξωτερική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρεχόμενη τεχνική βοή-θεια αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση (interim, ex-post κλπ.) και την προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που πρόκειται να προκηρύξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η ενότητα “Ευκαιρίες συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα” της ιστοσελίδας μας ενημερώνεται καθημερινά με τις υφιστάμενες αποστολές στο πλαίσιο των FC. 
<br.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Transtec
 • Ace Europe
 • Acted
 • Ade
 • Altair Asesores
 • Austrian Tourism Consultants (ATC)
 • Bonn International Center for Conversion (BICC)
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)
 • Centre of International and European Economic Law (CIEEL)
 • Civipol Conseil, Defense Conseil International (DCI)
 • European Group of Public Law (EPLC)
 • Electoral Reform International Services (E-RIS)
 • ERV Arquitectes Associats SL
 • Femconsult
 • Focus Consul-tancy
 • Interarts
 • Univeristeit Gent (IRCP)
 • IRZ
 • Royal Tropical Institute (KIT)
 • PARTICIP
 • PROGECO
 • V3